Zum Inhalt springen
cup of coffee near MacBook Pro

Wupisane

źěłowe městna

Domowina Dolna Łužyca Projekt (DomPro) tzwr ako nosaŕ Zorjow co k nejblišemu terminoju slědujuce źěłowe městno wobsajźiś.

Rěcny docent (m/ž/d)

DomPro jo za wše wužytne, filialne towaristwo Domowinskeje župy Dolna Łužyca z.t. a jo se załožyło, aby serbske pśedewześa we wobłuku strukturneje změny a kulturnego kubłanja pśewjadło. Pilotowy projekt „Zorja“ jo wót 2022 w nosarstwje DomPro a spěchujo se pśez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwězkowego ministaŕstwa nutśikownego a za domownju. Pśedewześe buźo dorosćonym intensiwne nawuknjenje serbskeje rěcy z moderneju didaktiku zmóžniś, ako jo dłymoko w serbskej kulturje a identiśe zakórjenjony.

Twóje nadawki

 • pśigótowaś a dalej wuwijaś 10-mjasecny intensiwny kurs serbskeje rěcy na koncepcionelnej a didaktiskej rowninje
 • wuknjeńske aktiwity, projekty a ekskursije pśigótowaś, pśewjasć a wugódnośiś
 • zeznawaś aktualny wědomnostny staw rěcneje didaktiki a pśiswójowanja drugeje rěcy
 • wšedny źeń kursa a pśewjeźenje projekta organizatoriski sobu wugótowaś
 • zběranje datow za wědomnostne pśewóźowanje projekta pódpěrowaś (na pś. pśez feedback a doglědowanje wuknjeńskego procesa)
 • napšawy zjawnostnego źěła a dalšnego wuzjawjenja projekta pódpěrowaś (na pś. pśinoski za medije a website, pśednoski)

Twój profil

 • wótzamknjony wědomnostny wusokošulski studium
 • wjelgin dobre wustne a pisne znaśa serbskeje rěcy a jeje struktury
 • nazgónite w pśewjeźenju rěcnych kursow a/abo kubłańskich projektow w serbskem wobswěśe
 • motiwěrowane serbsku rěc dalej dawaś a pśeznanjone, až jeje dłujkodobne zdžarźanje a wóžywjenje stej móžnej
 • zwólne, se z moderneju rěcneju didaktiku kritiski rozestajaś ako teke sebje nowe wucbne metody a techniki pśiswójowaś
 • dobre komunikaciske, kooperaciske a organizatoriske zamóžnosći ako teke wótwórjonosć w wobchadanju z luźimi

Co móžoš wócakowaś?

 • wěste a wjelebocne źěłowe městno z wusokeju zagronitosću w serbskem kubłaństwje
 • wjelerake lichotnosći za wósobinske wugótowanje źěłowego wobswěta a sobustatkowanje w młodem a dynamiskem projekśe k wóžywjenju serbskeje rěcy
 • wótwisnje wót kwalifikacije zastopnjowanje do mytoweje kupki 13 TV-L
 • fleksibelne rědowanja za mobilne źěło a móžnosć k społnjenju nadawkow we źělnem casu
 • moderne a techniski wjelgin derje wugótowane źěłowe městno inkl. techniskich móžnosćow za mobilne źěło

Zajmujoš se?

Wjaselimy se na Twójo digitalne pismo wó pśistajenje bźez fota až do 03.02.2023 na kontakt@zorja.org!