Zum Inhalt springen

Namakaj swóju rěc!

Finde deine Sprache!

Zorja, to jo nowa, njewšedna móžnosć k nawuknenju serbskeje rěcy.

Imersiwnje

Zanuŕ se do serbskeje rěcy a kultury, dychaj kuždy źeń we nima. My buźomy wužywaś zakłady pśiroźbnego pśiswójenja rěcy, aby efektiwnje wuknuli.

Inowatiwnje

Projekt „Zorja” pódpěra se na wjeleserake nazgónjenja pódobnych programow na cełem swěśe. Někotare wót našych inowatiwnych pśistupow su se samo specielnje wuwili w mjeńšynowem konteksće.

Intensiwnje

10 mjasecow, 5 dnjow wob tyźeń, 6 góźinow na źeń. Ze Zorjami dostanjoš skóńcnje cas a resurse za wuknjenje, kótarež napšawdu pótrjebaš , aby serbsku rěc běžnje powědał/-a.

people eating inside of cafeteria during daytime

Naša Wizija

Nas góni jadna sama wjelika wizija: Dolnoserbska rěc buźo zasej wšedna rěc. Wóna buźo wšuźi na našych jsach zasej k słyšanju, lěc doma w familijach, w kafejowni za rožkom abo na grajkanišću. Comy k tomu pśinosowaś, toś tu wiziju až do lěta 2050 zwopšawdniś a 1000 nowych powědaŕkow a powědarjow wukubłaś. Buźoš Ty teke źěł togo?

Naša Misija

Aby naša wizija se dopołniła, comy śi kradu nowu drogu do dolnoserbskeje rěcy rownaś. Naša misija jo stwórjenje pozitiwnego, intensiwnego a imersiwnego wobswěta za nawuknjenje rěcy, kótaryž jo dłymoko w našej kulturje a identiśe zakórjenjony, aby śi trajne pśiswójenje běžnych rěcnych kompetencow zmóžnili. 10 mjasecow, 5 dnjow wob tyźeń, 6 góźinow na źeń - z wuknjenim, ako bazěrujo na kulturje a projektach, z ekskursijami pó Łužycy a z twójim rěcnym mentorom. Skóro zgónijoš how wěcej, co pla Zorjow na tebje caka!

green plant

Naše Gódnosći

Jano chtož se we swójom wuknjeńskem wobswěśe derje cujo, chtož zwěžo z rěcu pozitiwne nazgónjenja a namakajo wjasele pśi jeje póznawanju, móžo teke raz běžnje powědaś a rěc dalšnym luźam pśibližyś. To jo šym wažnjejše za wobgrozone rěcy ako naša jo! Togodla pódpěra se našo cynjenje na respekt, cesćenje a wědobnu zagronitosć napśeśiwo našym sobucłowjekam. Zorja, to stoj za trajny a wjeleraki pśichod ze žyweju serbskeju rěcu!